:
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 045-210839 โทรสาร (FAX) 045-210838

ชื่อ: โครงการวัยเรียน วัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเกมส์ ประจำปี 2566

28 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

         25 สิงหาคม 2566 สภาเด็กและเยาวชนตำบลเกษมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม ได้จัดทำโครงการอบรม
วัยเรียน วัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเกมส์ โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
การตั้งครรภ์ไม่พร้อม การเสพยาเสพติด การติดเกมส์
2.เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและมีความรักความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น
3.เพื่อให้ มีเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลเกษม ห่างไกลจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรรภ์ไม่พร้อม
การเสพยาเสพติด การติดเกมส์และขยายผลต่อเนื่องไปยัง เด็กและเยาวชนในพื้นที่


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร