:
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 045-210839 โทรสาร (FAX) 045-210838
สมาชิกสภาอบต.
นายประเสริฐ ศรพรม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม
080-1945778
นายเกรียงไกร สีใส
รองประธานสภา
091-0309648
นางสุจิราพร วะนา
เลขานุการสภา
087-2525274
นายเอือน ไกรเพชร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม
061-1189159
นายสมาน หนองแคน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม
099-6296570
นยสิทธิพร นนพละ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม
082-1558938
นางทิวาพร โชติพั้นธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม
063-9455615
นายสุภี สิงห์เชื้อ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม
093-0968716
นายบัวขาว แก้วกนก
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม
089-7638063
นายชัยวัฒน์ แก้วบุดดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม
088-5813175
นายศรชัย พันโบ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม
063-2478005
นายจันที นนท์พละ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม
083-3666449
นายโชคชัย ลานนท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม
089-5835948
นายพงษ์ศักดิ์ ทรวดทรง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม
062-4314892
นายสุวรรณ ปุระมาปัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม
089-2853424
นางสาววิมล แข่งขัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม
063-8536678