:
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 045-210839 โทรสาร (FAX) 045-210838
กองคลัง
นางสาวรุ่งฤดี การัตน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
081-282-2698
นางวิจิตรา ทองเลิศ
เจ้าพนักงานพัสดุ
085-7640263
นางผ่องศรี สุ่มมาตย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
0906579763
นางสาวศดานันท์ ไท้ทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
098-1712642
นางสาวนภาวรรณ หอมจำปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
082-8713196
นางแจ่มนภา ใจหล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
093-4619082
นางสาวอินทิรา สีหล้า
จ้างเหมาบริการ
090-0430312
นางสาวชลิตา สีหาพงษ์
จ้างเหมาบริการ
065-3467406
นางสาวศิราพร โชติพันธ์
จ้างเหมาบริการ
088-0730588
นางนิตยา ทองใบ
คนงานทั่วไป
092-8432995