:
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 045-210839 โทรสาร (FAX) 045-210838
กองการศึกษา
นายพงษ์ดนัย หนาแน่น
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
085-9132553
นางนิสัย ศรพรม
ครู คศ.๒
085-7731760
นางวีระพร แก้วบุดดา
ครู คศ.๒
0981156054
นางหนูพิส ทองเลิศ
ครู คศ.๒
061-0609717
นางสาวรัตนา การัตน์
ครู คศ.๒
091-3478395
นางรัตน์มณี โสภะวงศ์
ครู คศ.๑
094-5421892
นางสาวสมเจตน์ ลัดดา
ครู คศ.๑
080-1628308
นางวิไลลักษณ์ คำเฮ้า
ครู คศ.๑
086-2642478
นางสาวภานินกาญจน์ ท่าหาร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
080-1753887
นางสาวนิภาพร วันทา
คนงานทั่วไป
093-3207475
นางสุภาร์ สีทาบุตร
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
061-0429401
นางสาวสุราณี เสนาะพิณ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
0895797550
นางนุสรา หลาทอง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
093-1254647
นางสาวสิรินภัส ผักกูฎ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
061-1479621
นางไพ ใจมั่น
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
065-3216449
นางสาวพรทิพย์ เครือสีดา
คนงานทั่วไป
085-2047158
นางสาวนันทนารัตน์ ทองคำ
จ้างเหมาบริการ
098-8696329
นางสาวจินตนา ลาเบิกบาน
จ้างเหมาบริการ
065-0203673
นางสาวศรันด้า สุริวงศ์
จ้างเหมาบริการ
065-6046660
นางสาวอจลญา เรืองเรื่อ
จ้างเหมาบริการ
062-4410568