:
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 045-210839 โทรสาร (FAX) 045-210838
ข้อมูลผู้บริหาร
นายวิกาล หนองแคน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม
โทร 0953607300
นายสมศักดิ์ เจริญวงศ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม
โทร 087-9609629
นางสาวราตรี โชติพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม
โทร 087-9657524
นางสาวนวลศรี ไหลหลั่ง
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม
โทร 085-7773275
นางสุจิราพร วะนา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม
087-2525274
นางสาวรุ่งฤดี การัตน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม
081-2822698