:
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 045-210839 โทรสาร (FAX) 045-210838
หัวหน้าส่วนราชการ
นางสุจิราพร วะนา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม
087-2525274
นางสาวรุ่งฤดี การัตน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม
081-2822698
นายขจรศักดิ์ สีเทา
หัวหน้าสำนักปลัด
080-7343768
นายพงษ์ดนัย หนาแน่น
ผู้้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
085-9132553
นายชิษณุพงษ์ นุ่มดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
085-7640236
นายพงศพัศ ทีเขียว
นักพัฒนาชุมชน (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง)
099-2922991
จ่าสิบเอกหญิง สุนิษา รุ่งเรือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง)
063-2015441