:
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 045-210839 โทรสาร (FAX) 045-210838
สำนักปลัด
นายขจรศักดิ์ สีเทา
หัวหน้าสำนักปลัด
080-7343768
จ่าเอกจักรพรรดิ์ วันทา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
085-6306651
นางสาวกรกัญญา แดงโสภา
นักทรัพยากรบุคคล
094-8747978
นายศุภพิชญ์ บุญขจร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
081-1450549
นางสาวศิริวรรณ อินทปันตี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
089-6248824
นางสาวสายสมร จันทะเสน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
093-4083107
นางกัลยาวัลย์ กัลยาวิสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
089-5790260
นางวะลาพร มีโชค
คนงานทั่วไป
088-7812994
นางมาลัย ดวงพิลา
คนงานทั่วไป
098-5696678
นางราตรี การัตน์
จ้างเหมาบริการ
094-5421636
นายวิทยา ผลจันทร์
คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถ)
084-8884319
นายสุนทร สุวรรณกูฎ
พนักงานตกแต่งสวน (ผู้มีทักษะ)
087-9647629
ศักดิ์ดุสิต นากสุก
จ้างเหมาบริการ
-
นายธุรกิจ หอมจำปา
จ้างเหมาบริการ
064-6081153
นายบัญชา ทองสรรค์
คนงานทั่วไป
นายพันธ์ศักดิ์ วรรณ์ษา
จ้างเหมาบริการ
081-0625030
นางลำดวน เชื้อสิงห์
จ้างเหมาบริการ
นางสาวพัชยาภรณ์ แพงรูป
จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานสาธารณสุข)
098-1840696