:
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 045-210839 โทรสาร (FAX) 045-210838
กองสวัสดิการสังคม
นายพงศพัศ ทีเขียว
นักพัฒนาชุมชน
099-2922991
นางจิราพร โชติพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
061-6898469
นายวุฒิพงษ์ ยิ่่งยง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
080-1655011
นางสาวบัวศรี ลาเบิกบาน
คนงานทั่วไป
083-1487999